דמי רצינות

לאחרונה פורסם פסק דין בעניינה של חברת סיטי ג'וניור בע"מ (להלן – "חברת סיטי"). פסק הדין (ע"מ 4268-10-12) ניתן ע"י ביהמ"ש המחוזי בבאר שבע ומעלה כמה נקודות מעניינות למחשבה: תשלום "דמי רצינות" בעסקה וסוגית היפוך נטל הראיה בהליך משפטי.

ובמה הדברים אמורים? ביום 10.1.08 נערך הסכם בין חב' סיטי לבין חברה אחרת, נכנה אותה "הרוכשת" אשר במסגרתו מכרה חב' סיטי את מלוא זכויות השכירות החוזיות שלה באילת לרבות מלאי הסחורות שבחנויות.

לחב' סיטי נוצר רווח הון כתוצאה מן המכירה אשר כנגדו ביקשה באותה שנת מס לקזז הפסדים עסקיים אחרים שנוצרו לה בשנת 2008. פקיד השומה קבע שיום המכירה הינו עוד בשנת 2007 ובכך מנע את קיזוז רווח ההון כנגד ההפסדים (לא ניתן בישראל לקזז הפסד לאחור, עדיין!).

על מה התבסס פקיד השומה? על העובדה שהרוכשת העבירה לקונה 70% מן התמורה (לא כולל עבור המלאי) עוד בשנת 2007. חב' סיטי טענה שמדובר בסך הכל ב"דמי רצינות" מצד הרוכשת ולא בהסכם מחייב.

ביהמ"ש קיבל את עמדת חב' סיטי והתרשם שמדובר אך ורק במקדמה על חשבון עסקה עתידית אשר הן חב' סיטי והן הרוכשת קיוו וציפו שתחתם.

אודה כי לפסק דין זה משמעות רבה בתחום העסקים שכן לא פעם מוכרים עומדים על קבלת "דמי רצינות" אך חוששים שהדבר יתפרש כ"מכירה". בהתאם לפסק הדין לא היא! (בכל אופן בנסיבות מסוימות!)

ביהמ"ש גם העמיד את פקיד השומה בסוגית נטל הראיה. ביהמ"ש קבע שמרגע שיש הסכם מכירה בכתב ופקיד השומה סבור כי אין הוא משקף את מועד המכירה האמיתי, נטל הראיה עובר לכתפיו בכל הנוגע להוכחת "יום מכירה אחר".

פקידי השומה ומנהלי מס שבח עוקפים בשנים האחרונות את הוראות סעיף 84 לחוק מס שבח וסעיף 86 לפקודת מס הכנסה ומסווגים עסקאות באופן שונה מבלי לעשות שימוש בסעיפים אלו. הסיבה לכך פשוטה – מרגע שהם פוסעים במסלול סעיף 84 לחוק או 86 לפקודה, נטל הראיה ונטל ההוכחה עובר אליהם. משמעות הדבר – משקולת כבדה מונחת עליהם.

 הפטנט שמצאו רשויות המס הוא "סיווג מחדש". בכל התיקים שאנו מנהלים בבתי המשפט, בכל פעם שנעשה נסיון כזה אנו מנסים להעביר את הנטל לכתפי רשות המסים. טרם ניתנה החלטה בבית המשפט העליון בסוגיה, ולדעתי לא ירחק היום שנגיע בעניין זה לביהמ"ש העליון.

10% מס על הכנסות מדמי שכירות

תזכורת חשובה! משכירי הדירות למגורים יכולים ליהנות משיעור מס של 10% על ההכנסות משכירות ללא אפשרות לקיזוזים, ניכויים וכיוצ"ב. על מנת ליהנות ממסלול זה יש לשלם את המס בגין דמי השכירות שהתקבלו בשנת 2013 עד ליום 30.1.2014!

לאלה שפוסעים במסלול זה, חשוב לזכור שני דברים נוספים:

א. לאור ביטול הפטור ממס שבח בעת מכירת הדירה המושכרת יעשה חישוב מס תוך מתן הגנה לינארית ביחס לתקופת השבח עד ליום 31.12.13. אולם, בחישוב המס "נענש" המוכר בכך שנוסף לתמורה סכום הפחת שיכול היה לנכות. לתוספת פחת זו משמעות רבה בחישוב השבח.

 ב. פקידי השומה ברחבי הארץ בוחנים במשקפת כאלה אשר מדווחים על דמי שכירות במסלול של 10%. במקרים בהם סכום דמי השכירות עולה באופן משמעותי על ההכנסות מעסק / משלח יד, פקידי השומה מנסים לראות אם ניתן להציג את דמי השכירות כהכנסה מ"עסק" (החייבת במס מלא) ולשלול את מסלול ה – 10%. לאלה שבקטגוריה זו כדאי להיערך מראש.

הלוואות לצדדים קשורים – הריבית ירדה!

 

לשמחת כולנו לאחרונה הופחת שיעור הריבית הנומינלית לשנת 2014 כדלקמן:

א. בהלוואות שנוטל בעל שליטה/עובד מהחברה יש לחייב בריבית נומינלית של 4.31% (במקום 6.24% בשנת 2012, 5.47% בשנת 2013).

ב. בהלוואה לעובד עד 7,800 ₪, שיעור הריבית נותר אך ורק כשיעור עליית המדד.

 ג. שיעור הריבית לעניין הלוואות בין חברות קשורות ירד ל – 3.23% (במקום 4.68% בשנת 2012, 4.1% בשנת 2013).

גלילה למעלה

הרשמה לניוזלטר

דילוג לתוכן