מכתב חדש מפקיד השומה 

לאחרונה אני מדווח כי בעלי דירות מושכרות קבלו פניות מפקידי שומה שונים באזור גוש דן במכתב  ובו דרישה למילוי פרטים שונים: פרוט נכסי מקרקעין בישראל ובחו"ל, רישום נכסים על שם ילדים מתחת לגיל 18, אופן מימון הדירות להשכרה, מי מתחזק אותן, מי אחראי על מציאת שוכרים, כיצד נגבה שכר הדירה, ועוד כהנה וכהנה שאלות. מדובר בשאלון בנוסח קבוע ובו דרישה לצרף גם מסמכים.

מכתב זה מפקידי השומה הינו לדעתי התחלה של בדיקה מקיפה עליה הצבעתי כבר במידעונים קודמים שמבצעים כעת פקידי השומה ביחס לבעלי דירות שעל שמם מספר דירות. הניסיון הינו כאמור לאפיין את מספר הדירות המדויק שבידי בעל הדירות,  והחשוב יותר – בחינה באם ניתן לחייב את אותם בעלי הדירות במס שולי חלף מס בשעור של 10%. 

חב' בית –  קריאה אחרונה בהחלט! 

במסגרת תיקון מס' 245 לפקודת מס הכנסה תוקן נוסח סעיף 64 לפקודת מס הכנסה העוסק בחברות בית ( ראה מידעון מס' 32 מיום 18.2.18). לאור שאלות רבות שהפנו אלי מיד לאחר פרסום  המידעון הקודם אתייחס להוראות המעבר של החוק החדש. שימו לב היטב על חובת מתן ההודעה לפקיד השומה עד ליום חמישי הקרוב –  15.3.2018!

מצב הגשת הדו"ח השנתי מה יש לעשות?
חברה אשר בדו"ח 2016 שהוגש לפקיד שומה דווחה כחברת בית נחשבת אוטומטית כחב' בית לשנת המס 2017 ואילך גם אם לא עומדת בתנאיי הסעיף החדש. בכל זאת ממליץ לשלוח הודעה לפ"ש
חברה אשר בדו"ח 2015 שהוגש דווחה כחברת בית, אך דו"ח 2016 טרם הוגש עד למועד פרסום החוק. כדי שתחשב כחברת בית לשנת המס 2016 ואילך, עליה למסור מכתב בקשה לפקיד השומה ובו היא מודיעה כי היא מבקשת להמשיך להיחשב כחב' בית. את המכתב יש להגיש עד 15.3.2018 . אם עשתה זאת תמשיך להיות חב' בית גם אם לא עומדת בתנאים בסעיף החדש.
חברה אשר על פי הדו"ח האחרון אשר הגישה לפקיד השומה היתה חברה רגילה ורוצה להפוך להיות חברת בית. עליה להגיש מכתב בקשה להיחשב כחב' בית עד ליום 15.3.2018. תוכל להיחשב כחברת בית החל מיום ההודעה וזאת רק אם עמדה בתנאי הסעיף החדש.

פורסם חוזר מקצועי בנושא קרן להשקעות בנדל"ן 

במסגרת תיקון מס' 147 לפקודת מס הכנסה הוסף לפקודת מס הכנסה מכשיר רב עוצמה – "קרן להשקעות בנדל"ן". מכשיר זה הוסף בסעיפים לפקודת מס הכנסה כאשר הפקודה הסדירה את אופן המיסוי המיוחד של הקרן. הרעיון המרכזי של הקרן, בדומה לקרן הרייט בארה"ב, הוא לאפשר לציבור הרחב לרכוש מניות בקרן אשר משקיעה את כל מקורותיה בנכסי נדל"ן מניבים ומחויבת לחלק באופן שוטף את כל רווחיה לבעלי מניותיה. באופן זה יכול הציבור להשתתף בפרויקטים גדולים של נדל"ן.

לקרן נקבע מודל מיסוי חד שלבי העולה בקנה אחד עם הרעיון לפיו בעלי המניות כאילו השקיעו ישירות בנכס הנדל"ן המניב, כך שלמעשה הרווחים שהקרן מחלקת ממוסים ברמת בעל המניות ולא במישור החברה ולאחר מכן במישור בעל המניות.

לאחרונה ממש  פורסם חוזר מקצועי על ידי רשות המסים העוסק בתנאים והקריטריונים ליסוד קרן הנדל"ן. חוזר מס' 4/2018.

תחילת הקץ של השקעה בדירות מגורים 

תחום ההשקעה בדירות מגורים בתקופה האחרונה משול לחמור שמעמיסים עליו עוד ועוד בניסיון לבחון מה יכניע אותו. דומני כי כעת, לאחר שבית המשפט העליון בפרשת לשם ושרגא בירן אמר את דברו, רשות המסים פרסמה ברבים טיוטת חוזר מקצועי ובו ביטוי נאמן לעמדתה וזו החלה גם פונה באופן יזום לבעלי דירות,  טוב באם בעלי דירות ישנות שמחזיקים מעל 5 דירות ישקלו את המשך ההחזקה בדירות כאפיק השקעה. שכן, החל מינואר 2018 זכאים אלה למכור את דירותיהם בפטור לינארי ממס שבח בגין חלק הרווח היחסי שנצמח בידם בתקופה שמאז רכישת הדירות ועד ליום 1 לינואר 2014, וזאת ללא הגבלה על מספר הדירות הנמכרות. בהחלט יתכן כי מכירת דירה בפטור ממס שבח  עשויה להתגלות כעדיפה על החזקת דירה שהתשואה בגינה חייבת במס שולי מלא מחד, והפטור הלינארי במכירתה הולך ונשחק עם השנים. 

מניסיוני בתחום המסים אוכל לומר בצער רב כי מדיניות משרד האוצר בתחום מיסוי הדירות משנה את פניה כל מספר שנים. חוסר יציבות מוחלט.  מכאן אני בהחלט מעריך כי ההטבה הגדולה אשר קיימת במסגרת הפטור הלינארי המוטב גם היא תחלוף מן העולם תוך תקופת מה ו/או תוגבל שוב. משכך, לטעמי יש בפנינו כעת שעת כושר למכור דירות ולבצע בניה על קרקעות בבעלות משפחתית שטרם נבנו. אולם, יש לשים לב כי השימוש בפטור הלינארי עלול שלא להינתן על ידי פקיד השומה מקום שזה יסבור כי עסקינן בעסקת אקראי בעלת אופי מסחרי.

גלילה למעלה

הרשמה לניוזלטר

דילוג לתוכן