מה בניוזלטר?

  • החמרת המלחמה בהון השחור וקריאה לבצע עתה גילוי מרצון!
  • חשבוניות פיקטיביות – איל גולן חשוד בהעלמת מס

 

החמרת המלחמה בהון השחור

הכנסת אישרה בקריאה ראשונה שתי הצעות חוק להעמקת גביית המסים והגברת האכיפה לעניין ייעול אמצעי הגבייה והדיווח ובעניין אמצעים לאכיפת תשלום מסים ולהרתעה מפני הלבנת הון. הצעות החוק מחזקות את היכולת של רשות המסים בהתמודדות עם ההון השחור ועם עברייני וסרבני מס. וזאת, על-ידי הגברת אכיפת דיני המס, צמצום היקף העלמות המסים בישראל, שיפור וייעול גביית המסים ושיפור באיסוף המידע והדיווח לרשות המסים. כיצד אפשר להיערך לכך?

 

לאחרונה אושרו בקריאה ראשונה הצעות החוק הבאות:

הצעת חוק להעמקת גביית המיסים והגברת האכיפה (ייעול אמצעי הגבייה והדיווח), התשע"ג – 2013.

הצעת חוק להעמקת גביית המיסים והגברת האכיפה (אמצעים לאכיפת תשלום מסים ולהרתעה מפני הלבנת הון) (תיקוני חקיקה והוראת שעה), התשע"ג – 2013.

 

הצעות חוק אלו יאפשרו פעולות אכיפה משמעותיות ביותר כנגד אלה אשר ימצא ברשותם הון שחור. הצעות החוק כוללות מלחמה בהון השחור תוך הגדרת עבירות מס חמורות כעבירות מקור לפי החוק לאיסור הלבנת הון והעברת מידע ישירה מהרשות לאיסור הלבנת הון לרשות המסים, צמצום עסקאות מזומן בין עוסקים מ-20,000 ל-10,000 שקל והטלת קנס של 15% על עבירה.

 

בנוסף, מוצע בין היתר להרחיב את הסמכויות בתחום הגבייה על ידי עיכוב יציאה לחו"ל במחדלי תשלום ודיווח, מניעת הברחת נכסים, הרמת מסך בהעברת פעילות, מתן סמכות לרשות לעיקול כלי רכב של חייבים בשטח ציבורי, חובת המצאת ערבויות להבטחת תשלומים בהליכים משפטיים הגברת האכיפה תוך עיכוב החזרי מס למי שלא הגיש דו"ח, הטלת קנסות פיגורים מיום השומה ודרישת ערובה בהליך ערעור על שומות, קביעת חובת דיווח מקוון לחברות במס הכנסה וחובת דיווח על הפסקת פעילות.

 

היערכות – גילוי מרצון

לאור המתווה המתגבש אני ממליץ לכל אלה אשר ברשותם הון שחור, לרבות כספים בחשבונות בנק בחו"ל, רכוש בחו"ל להקדים ולפנות לרשות המסים בדרך של "גילוי מרצון" על מנת ל"להלבין" את ההון השחור. נכון שהוראת השעה המקילה שהיתה בנושא ביחס לנכסים בחו"ל הסתיימה, אך עדיין ניתן במסגרת הוראה ישנה יותר להגיע להסדרים נוחים וסבירים עם רשות המסים.

מהו הליך "גילוי מרצון"? הליך זה מאפשר לדווח על נכסים והכנסות שלא דווחו כדין לרשויות המס. בתמורה, מוסר המידע זוכה להקלות מרשויות המס הכוללות אי נקיטה בהליך פלילי וויתור על קנסות ריביות והצמדות.

מטרתו של הנוהל היא לעודד נישומים לתקן את דיווחיהם ולדווח נתוני אמת. במסגרת נוהל זה מטופלות עבירות כגון השמטת הכנסות או נכסים, ניהול ספרים כוזבים, התחמקות ממס מעסקים ועסקאות בארץ ובחו"ל.

 

יש לשים לב ולהבחין בין שני מצבים:

(1) הנישום פנה מיוזמתו ראשון לרשות המיסים בבקשה להליך גילוי מרצון, בטרם התחילה חקירה גלויה או סמויה כלפיו, או בטרם פורסם בכלי התקשורת או בהליך משפטי לגבי הנכסים עליהם מדווח בבקשה לגילוי מרצון – המידע יישאר חסוי ולא יתנהל הליך פלילי.

 

(2) רשות המיסים מתחילה בהליכים מול הנישום ומגלה לבד לגבי הנכסים או הכנסות הלא מדווחות – אם הנישום יגיש בקשה להליך גילוי מרצון, בנסיבות מסויימות בקשה כזו אינה תחסום הליך פלילי.

אין ספק כי פתיחה בהליך של גילוי מרצון טרם כניסת הוראות החוק החדשות לתוקף, תוכל להביא להתמודדות נוחה ולגיטימית ולהימנעות מהחלת הסנקציות החדשות.

 

חשבוניות פיקטיביות

לא מעט מפעילות משרדנו נוגעת להגנה על בעלי עסקים המוגשים נגדם כתבי אישום בגין קיזוז חשבוניות אשר נחזות להיות חשבוניות פקטיביות. למעשה מדובר ב"מכת מדינה". לאחרונה אף הוגש נגד הזמר אייל גולן ומנהליו, כתב אישום בגין עבירות של העלמת ההכנסות בגובה של 2.5 מיליון ₪. בנוסף, מואשם כי ניכה חשבוניות פיקטיביות בסך של 2.3 מיליון ₪, ע"מ להקטין את תשלום המע"מ.

 

מהן חשבוניות פיקטיביות?

ניתן לאפיין מספר סוגים של חשבוניות פיקטיביות:

חשבונית פיקטיבית קלאסית – חשבונית שאינה משקפת כל עסקה ו/או שירות. חשבונית שתכליתה להגדיל את ההוצאות ואת מס התשומות של מקבל החשבונית. עיקר הענין הינו בסוג של חשבונית זו.

חשבונית מנופחת – חשבונית אשר משקפת עסקה אמיתית, אך סכום החשבונית הוא גבוה מהסכום האמיתי של העסקה.

חשבונית זרה – חשבונית אשר משקפת עסקה אמיתית, אך אינה מונפקת על ידי מבצע העבודה או מספק השירות. החשבונית הזרה למעשה מאפשרת למקבל אותה לנכות את מס התשומות הכלול בה, וזאת מבלי שמנפיק החשבונית ישלם במקביל את מס העסקאות העולה ממנה, גם אם מנכה החשבונית שילם למוכר את כל המס, והדבר נעשה ללא ידיעתו של מנכה החשבונית.

 

מדוע בעלי עסקים מנכים חשבוניות פיקטיביות?

ניכוי חשבוניות פיקטיביות מהווה דרך להקטין תשלומים לרשות המס, כיוון שהיא מאפשרת למקבל החשבוניות להקטין את התשלומים לרשות המיסים באמצעות ניכוי מס התשומות הכלול בהן מדו"חות המע"מ התקופתיים וכן באמצעות הגדלת הוצאותיו בדו"חות מס הכנסה השנתיים. כלומר מצד אחד נעשת הפחתה בגין תשלומים למס הכנסה. מאידך קיימת הפחתה בגין תשלומי מע"מ עסקאות לאגף מס ערך מוסף ואף דרישה להחזר מע"מ תשומות. זוהי פגיעה אמיתית וכואבת בקופת המדינה.

 

ומה בכתב האישום נגד אייל גולן?

כתב האישום למעשה חושף שיטת עבודה מקובלת בתחום החשבוניות הפקטיביות. על פי האישום, קנו הזמר והמנהלים האחרים בחברה 30 חשבוניות פיקטיביות מאחרים, תוך שימוש במרמה ותחבולה ע"מ להתחמק ממע"מ. תמורת החשבוניות הפיקטיביות שלמו עמלה בשיעור 5% מסכום החשבונית, וכן את הסכום הרשום כמע"מ. לצורך פירעון התשלום בגין החשבוניות הפיקטיביות וכנגד מסירתן, הוציאו למוציאי החשבוניות צ'קים המשוכים על שם חב' ליאם הפקות על מלוא הסכום הרשום בחשבונית הפיקטיבית.

מוציאי החשבוניות פרעו את הצ'קים למזומן, והשיבו לנאשמים במזומן את סכום החשבוניות הפיקטיביות בניכוי העמלה והסכום הרשום בחשבונית.

 

 

אבקש להציג שיטה נוספת ומקובלת בשוק בשימוש בחשבוניות פקטיביות:

הלוואות (1) > זיוף (2) > תרמית (3) > רווח (4) > החזר (5)

 

(1) הלוואות – עבריינים מציעים הלוואות גדולות לבעלי עסקים שנקלעו למצוקה כלכלית.

(2) זיוף – העבריינים נתנו לעסקים חשבוניות פיקטיביות על סכומים גבוהים (שירותים שכלל לא ניתנו).

(3) תרמית – בעלי העסקים העבירו את החשבוניות למע"מ וביקשו עליהם החזר.

(4) רווח – בעלי העסקים קיבלו ממע"מ החזר של 16% על החשבוניות המזויפות.

(5) החזר – בעלי העסקים נתנו את ההחזר ממע"מ לעבריינים כריסית על ההלוואה שלקחו מהם.

 

הענישה על עבירת חשבוניות פיקטיביות

חקירות מס ערך מוסף מנהלים מלחמת חורמה בתופעת החשבוניות הפקטיביות דבר שמוביל לכמות כתבי אישום גדולה מאוד בענין זה. בתי המשפט מחמירים מאוד עם העברינים. הענישה על עבירת חשבוניות פיקטיביות היא הטלת עונש מאסר בפועל בצירוף מאסר על תנאי וקנס גבוה. אני בדעה כי במקרים של תיקים אלו יש לפעול בדחיפות על מנת לסיימם בדרך של הליך כופר, הממיר את ההליך הפלילי בתשלום כופר כספי על ידי הנאשם. ככל שההליך החל בפני בית המשפט לנסות ולהגיע להסדר טיעון מניח את הדעת.

 

 

גלילה למעלה

הרשמה לניוזלטר

דילוג לתוכן